Ime škole: OŠ Grabrik

Tim: Grabrik Hydro

Clean water and sanitation

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Hydro razgovara s turistima koji žele obići Karlovačke rijeke i uz to savjetuje kako spriječiti njihovo onečišćenje.

Definirajte problem

Primijetili smo da niče sve više divljih odlagališta uz rijeke i šume. Često se onečišćenje može povezati s turizmom. Očekujemo
da je to problem koji se pojavljuje kako globalno tako i
diljem naše zemlje od rijeka, mora, šuma, krških područja u kojima
su onečišćene jame i td.
 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Ovaj problem utječe na sve. 

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Neodgovorni pojedinci koji ne vode brigu o okolišu i odvajanju otpada.

 

Koliko je problem velik?

Radi se o globalnom problemu koji je prisutan od ruralnih do urbanih područja. Naša je namjera skrenuti pozornot turistima da se prilikom dolaska na kupališta na rijekama trebaju ponašati odgovorno i savjesno.

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Nedostatak adekvatnog sustava dojavljivanja o divljim odlagalištima, službi koje bi se posvetile rješavanju tog
problema, postojanje većeg broja mobilnih reciklažnih dvorišta i adekvatna edukacija građanstva.


 

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

 Naša je županija puna prirodnih ljepota koje želimo sačuvati za buduće generacije. Smatramo da je najbolji pristup rješenju problema edukacija onih koji

posjećuju rijeke i njihova senzibilizacija za prirodne ljepote i živi svijet koji je njihov dio.

Hrvatska je turistička zemlja, te se divljim odlagalištima narušava njena ljepota i onečišćuju prirodna bogatstva koja imamo.  

Naš Hydro temeljem lokacije daje informacije o prirodnoj posebnosti lokacije i razvija svijest o potrebi njenog očuvanja.  

Omogućuje prijavu onečišćenja službama nadležnim za tu lokaciju.  

Omogućuje izletnicima i turistima pronalazak najbližeg službenog odlagališta smeća. 

Prepoznaje vrstu otpada te savjetuje kako ga odlagati. Izletnicima i turistima sugerira lokacije koje su uređene kao izletišta.

Daje savjet kako očuvati prirodu i upozorava na moguće posljedice neodgovornog ponašanja.  

Kako chatbot riješava ovaj problem?